Det nordligaste av de tre områdena är Siglajvs i Rute, cirka två kilometer sydöst om Rute kyrka. Området domineras av äldre kalkbarrskog som ger förutsättningar för både många sällsynta svampar och vedlevande insekter.

– Genom reservatet går flera stigar som redan används flitigt av besökare på skogspromenad och vi hoppas att fler ska upptäcka området, säger Sebastian Bolander, naturvårdsenheten, i ett pressmeddelande.

Öppna kartan i större format>>

Artikelbild

| Samtliga naturreservat på Gotland som hittills blivit beslutade. De reservat som inte är gällande har överklagats eller inte vunnit laga kraft ännu. Gotlands största naturreservat, Salorev-Kopparstenarna, syns delvis längst i norr på kartan. Det marina reservatet sträcker sig hela vägen upp till Gotska sandön.

I Bäl och Källunge ligger Bälsalvaret, som är ett 260 hektar stort område längs med Slitevägen, cirka två kilometer nordost om Bäl kyrka. Området består av skog och våtmarker och utgör den sydligaste delen av våtmarkskomplexet Hejnum kallgate-Bojsvätar-Bälsalvaret.

– En regnig höst som denna blir det väldigt tydligt hur värdefulla dessa våtmarker är för att samla upp och jämna ut vattenflöden. De är effektiva, renande och buffrande ekosystem som vi verkligen behöver värna om, säger Ingrid Thomasson, naturvårdsenheten.

Det sydligaste av de tre områdena är Kistänge i Havdhem. Reservatet ligger cirka en kilometer från korsningen mot Eke och består i huvudsak av lummig löväng med många slåtter- och betesgynnande växter samt en stor variation av buskar och trädslag.

De nya naturreservaten vinner laga kraft 29 december, om de inte överklagas.